Aku kabeh iki dibaptis ing Hyang Roh Suci nunggal dadi saraga

Para sedulur, ora ana wong bisa nyebut “Gusti Yesus” yen ora kanthi Roh Suci. Sih iku beda-beda, nanging iku sa-Roh; pangkat iku ya beda-beda, nanging mung sa-Gusti, pakaryane ya beda-beda, nanging mung sa-Allah, kang akarya sakabehe ing samubarang. Saben wong pinaringan wedharing Roh kanggo kabutuhan umum. Awit kaya dene kabeh gegelitan, sapira bae cacahe, mujudake badan siji, mangkono uga Sang Kristus. Sebab embuh Yahudi, embuh Yunani, embuh batur tukon, embuh wong mardika, aku kabeh iki dibaptis ing Hyang Roh Suci sawiji, nunggal dadi saraga, lan ya Roh Suci iku kang manjing ing aku kabeh.

Temanggung Bersenyum tetep eling lan waspada

Dinten Selasa ingkang kepengker, ing tlatah Temanggung wonten ingkang damel kerusuhan tiyang saking jawi Temanggung.
Wonten kenapa nggih? Wonten ingkang ngendika amargi wonten penistaan sedaya agami (Kristen, Katolik, Islam lan liyane) kita sami-sami nyuwun Gusti mugi-mugi Temanggung saget ayem tentrem malih, sedaya masyarakat inget sami Gusti ingkang Satunggil.

Pepadhang sumunar ing pepeteng tumrap wong jujur, mlati, 06022010

Kidung Panglimbang:

Pepadhang sumunar ing pepeteng tumrap wong jujur

1. Pepadhang sumunar ing pepeteng tumrap wong jujur, sing ambek asih, ambek welas lan adil. Begja wong sing ambek welas lan seneng nyilihi, sing nindakake ayahane ing sabene.

2. Wong jujur salawase atine ora miyar-miyur, lan bakal dieling-eling ing salawase; ora bakal ngedhap karo tekane kabar bilahi, atine tataq, imane teguh marang Pangeran.

3. Atine tataq, ora sumelang, tumindake blaba, wong miskin diwenehi dana kajujurane tetep ing salawase, kasuwure mundhak-mundhak bareng karo kamulyane.